แนวข้อสอบ

จะไปสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

ในการสอบเข้ากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ก่อน  แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. 
การสอบเข้ากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  

วิชาที่ใช้สอบเป็นข้าราชการกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(200 คะแนน)  
2. การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
 
วิชาที่ใช้สอบเป็นพนักงานราชการกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน   มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน   100  คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (50  คะแนน)  ได้แก่
-พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
-ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองพินิจเด็กและเยาวชน
-ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2447
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย
-ความรู้ในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(50 คะแนน)

การประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษย์สัมพันธ์
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<