แนวข้อสอบ

จะไปสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

ลักษณะงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการค้า ผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า ผลการเจรจาการค้า 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ สรุปผลและจัดทำข้อมูลการค้าดังกล่าวในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย 
เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณะชนได้อย่างกว้างขวาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

เรียนจบด้านไหน ถึงได้ทำงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2)มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
– ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน – ความรู้เกี่ยวกับบทบาทกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ – การเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ที่นี่

 
วิชาที่ใช้สอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่  1  โดยวิธีสอบข้อเขียน   (100  คะแนน)
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
การประเมินครั้งที่  2 โดยการสอบสัมภาษณ์  (100  คะแนน)
 
วิชาที่ใช้สอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )  
2. การสอบสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<