แนวข้อสอบ

จะไปสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

คำแนะนำในการสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

การเตรียมตัวสอบราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย
การสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.  ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละวิชา  จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 
วิชาความรู้ทั่วไป  จะเหมือนข้อสอบก.พ. ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ ภาษาอังกฤษ  เช่น การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม   แกรมม่า + reading ส่วนภาษาไทย ออกเกี่ยวกับการใช้ภาษา  คำถูกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ  นอกจากนี้ควรเตรียมความรู้เกี่ยวกับการรถไฟด้วย เช่น ประวัติการรถไฟ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ฯ และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 
ส่วนภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง  ควรจะเน้นให้มากๆ เพราะใช้เวลาสอบถึง 3 ชั่วโมง  ออกความรู้ที่ใช้เกี่ยวตำแหน่งที่จะปฏิบัติงาน  อ่านจากตำราที่เรียนมา และควรเลือกหนังสือ ตำราเรียน ที่สรุปเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย ตรงตามหลักสูตรที่สอบ และที่มีตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกทำ ก็เป็นสิ่งจำเป็นควรมีไว้เพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้
 
วิชาที่ใช้สอบมีราชการการรถไฟแห่งประเทศไทยอะไรบ้าง  
1.การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
– วิชาความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)   ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๗๐ คะแนน 
– วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) ๔๕ นาที ๓๐ คะแนน 
– วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ๓ ชั่วโมง ๑๐๐ คะแนน 
2. การสอบภาคสัมภาษณ์ (ทุกตําแหน่ง) คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน
 
คุณสมบัติทั่วไปของการสอบราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย
1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ 
2. ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
4. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กําหนด
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<