แนวข้อสอบ

จะไปสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

เรียนจบอะไร ถึงสอบราชการ ปปง ได้
1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 
ลักษณะงานราชการ ปปง
ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)ราชการ ปปง
– พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
– กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน
– ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– ความรู้ทั่วไป
 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
 
วิชาที่ใช้สอบเป็นราชการ ปปง มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน (60 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงาน ปปง. 20 ข้อ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ 20 ข้อ ได้แก่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ,งานสารบรรณ, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ
การประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
วิชาที่ใช้สอบราชการ ปปง มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
2. การสอบสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
 
รายละเอียดวิชาที่สอบราชการ ปปง
1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง
3 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<