แนวข้อสอบ

เคยทำข้อสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. (Department of Industry Promotion) เดิมชื่อกรมอุตสาหกรรม กองอุตสาหกรรม สังกัดอยู่ในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ  ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 3) ตราไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2479
 
ปัจจุบัน กสอ. เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศในด้านการส่งเสริม สนันสนุน และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเป็นแกนกลางในการส่งเสริมและพัฒนาด้วยรูปแบบกรอบการดำเนินงาน อาทิ การให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ การเชื่อมโยงธุรกิจ การวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านกายภาพและเคมี การพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการ และจัดร้านแสดงสินค้าให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 
วิชาที่ใช้สอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )  
– ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ( 100  คะแนน )  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
 
รายละเอียดวิชาที่สอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6 ความสามารถด้านภาษาไทย
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<