แนวข้อสอบ

เคยทำข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ

คำแนะนำในการสอบการประปาส่วนภูมิภาค

การสอบราชการประปาส่วนภูมิภาค แบ่งข้อสอบเป็นสองชุด  ชุดแรก ความรู้ทั่วไปชุดสอง วิชาเฉพาะตำแหน่ง ผ่าน  60 เปอร์เซ็นต์  ถึงจะได้ สัมภาษณ์ เอาคะแนนมารวมกันต้องมากกว่า 60 เปอร์เซนต์ แต่ว่ามีการตัดเกรดอิงกลุ่มกันอีก ไม่ใช่ว่าผ่านสองวิชาแรกจะได้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนเมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้ขึ้นบัญชีไว้  บัญชีจะมีอายุ 2 ปี หรือ มีการสอบใหม่อีกครั้ง
 
การเตรียมตัวสอบราชการการประปาส่วนภูมิภาค
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไปเหมือน ก.พ. ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ อยากให้เน้นเหตุการณ์ปัจจุบันด้วย ออกประมาณ 10 ข้อ
– ภาษาไทย การใช้ภาษา  คำถูกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ
– ภาษาอังกฤษจะยากมาก  ต้องอ่านเยอะๆ  เช่น การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม   แกรมม่า + reading 
– วัดเชาว์ต่างแบบดูรูป เปรียบเทียบฯลฯ
นอกจากนี้ควรอ่านเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองไว้ด้วย   ข่าวในพระราชสำนักเพราะออกคำราชาศัพท์ด้วย
 
ความรู้เฉพาะตำแหน่งอ่านจากตำราเรียนให้มาก ๆ อ่านมากก็ยิ่งได้มาก แนะนำให้ทำความรู้เฉพาะตำแหน่งก่อน เพราะคิดว่าตัวนี้สำคัญที่สุด จากนั้น จึงค่อยทำความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนภาษาอังกฤษถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องเน้นมาก ส่วนมากก็ทำไม่ค่อยได้กัน (ถึงจะเก่งก็คงทำได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เพราะเวลานั้นน้อนมาก มาก) 
 
วิชาที่ใช้สอบราชการประปาส่วนภูมิภาค มีดังนี้ คือ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับ  กปภ.  ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 
2.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไปของผู้สมัครราชการประปาส่วนภูมิภาค 
1.1   มีสัญชาติไทย 
1.2   มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60 ปีบริบูรณ์  ในวันยื่นใบสมัคร 
1.3   ในกรณีเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ต้องไม่เป็นผู้ที่ออกจากองค์กร โดยการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
1.4   สามารถทำงานให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคได้เต็มเวลา   
1.5   ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
1.6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
1.7   ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
1.8   ไม่เคยต้องคำพิพากษา  หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
1.9   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
1.10 ไม่เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
1.11 ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจำกัด  หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำความผิด หรือหย่อนความสามารถ 
1.12  ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล  ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน  ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ กิจการของการประปาส่วนภูมิภาค  เว้นแต่  เป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ ในนิติบุคคลดังกล่าว  โดยการมอบหมายของการประปาส่วนภูมิภาค 
1.13  ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับการประปาส่วนภูมิภาค หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค  ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่ เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ถือหุ้น 
1.14  ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนขัดแย้งกับผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค 
1.15   ไม่เป็นกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 
2. คุณวุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) รับรอง
 
3.   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของราชการการประปาส่วนภูมิภาค
3.1 มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่  ดังนี้   
  3.1.1  ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีโดยมีงบการเงินและโครงสร้างผังบริหารองค์กร ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง มาแสดงด้วย   
  3.1.2   กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า   
  3.1.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น 
3.2  มีวิสัยทัศน์ทางด้านการพัฒนากิจการประปา  และการปรับเปลี่ยนบทบาทของการประปาส่วนภูมิภาคในอนาคต  โดยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์  มีความรู้ ความสามารถในด้านบริหารจัดการในระดับสูง 3.3  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
3.4  มีความรอบรู้  ความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการและกำหนดนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และรัฐบาล
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<