แนวข้อสอบ

เคยทำข้อสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ

คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อยากเป็น กกต ต้องเรียนอะไร
แน่นอนว่าคนที่มาทำตำแหน่งอาชีพนี้ ต้องมีความสามารถและมีความรู้เกี่ยวกับด้าน กฎหมายและการปกครองมากๆ 
ดังนั้นคณะที่เรียกว่าเอื้ออำนวยให้กับอาชีพนี้ก็คือ คณะนิติศาสตร์ ที่เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ รัฐศาสตร์ ที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองและการเมืองด้วยแนวทางประจักษ์นิยม รวมไปถึง รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ ที่เป็นการเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือ ระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เป็นการดำเนินงานของระบบราชการ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินงานในระบบราชการและโครงสร้างของหน่วยงานราชการ และการจัดกิจกรรมของรัฐที่ได้กำหนดขึ้นและหลังจากนั้นก็สอบ ก.พ. หรือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ภาค ก. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อวัดความสามารถว่าสามารถว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่นั่นเอง
 
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้คือ
การสอบแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่
1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (100 คะแนน)
ได้แก่ ความรู้ด้านการคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล ความเข้าใจด้านภาษา และการใช้ภาษา
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข ) ( 100 คะแนน )
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
– งานสารบรรณ
– กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550? พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ด้านสังคม ด้านการเมือง การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ
– ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ( 100 คะแนน )
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<