แนวข้อสอบ

เคยทำข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ

คำแนะนำในการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

“พนักงานมหาวิทยาลัย” เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรที่มาทดแทน “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐไม่สามารถบรรจุได้มาร่วม 20 ปีแล้ว แม้ว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะยังคงเป็นส่วนราชการหรือเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการ) แล้วก็ตาม  
 
พนักงานมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่  ๆ ได้แก่
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หมายถึง ผู้สอน (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ทำหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่การสอน แต่ทำหน้าที่สนับสนุนการสอนของอาจารย์ เรียกง่าย ๆ คือ เป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนั่นเอง ซึ่งมีหลายตำแหน่งและระดับคล้ายคลึงกับข้าราชการ เช่น นักวิชาการศึกษา นักกิจกรรมนักศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น และไม่ใช่ขี้ข้าของใคร
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ พนักงานมหาลัย
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตรที่ใช้สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล    มีดังนี้คือ
1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (100  คะแนน)  
1.1วิชาคอมพิวเตอร์(ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ) 
1.2วิชาภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาอังกฤษ) 
 
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (100  คะแนน)  
 
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ ) (100  คะแนน)  วัดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<