แนวข้อสอบ

เคยทำข้อสอบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง การมอบอํานาจหน้าที่ให้แก่บุคคลดังกล่าว
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา ประสาน ประเมินแผนงาน โครงการของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7. เสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ ให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ
8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานคดีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
9. ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 
วิชาที่ใช้สอบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
– หลักการเขียนหนังสือราชการ
– หลักการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
– การจัดทำแผนงาน/โครงการ
– การบริหารจัดการ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
– การบริหารจัดการภายในองค์กร
– แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ
– แนวข้อสอบด้านการประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ
– แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
– แนวข้อสอบสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<