แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะมีทั้งการสอบรรจุเป็นข้าราชการ และการสอบเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้าง 
ในกรณีที่สอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.ก่อน  
แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.ในบางตำแหน่ง เช่นนิติกร ก็อาจจะใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ จาก  TOEFL
โดยในประกาศรับสมัครจะระบุคะแนนว่าต้องไม่ต่ำกว่าเท่าใดจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบได้
การสอบเข้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน   
ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว 
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60
 
วิชาที่ใช้สอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา  มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่  1  โดยวิธีสอบข้อเขียน   (100  คะแนน)
– ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   40   คะแนน
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง    60   คะแนน   ได้แก่ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การประเมินครั้งที่  2 โดยการสอบสัมภาษณ์  (100  คะแนน)
-พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษย์สัมพันธ์
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ 
 
วิชาที่ใช้สอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา   มีดังนี้คือ
1.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน )  
ทดสอบความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา   กรมทรัพย์สินทางปัญญา และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา  และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การสอบสัมภาษณ์  (100 คะแนน )เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<