แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบกรมธุรกิจพลังงาน เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบกรมธุรกิจพลังงาน

ในการสอบเข้ากรมธุรกิจพลังงาน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ก่อน  
แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค  ก ของ ก.พ.  การสอบเข้ากรมธุรกิจพลังงาน จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง   คือ  
ครั้งที่  1  โดยการสอบข้อเขียน   
ครั้งที่  2  โดยการสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว 
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 

การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ การสอบภาค ค. คือ การสอบสัมภาษณ์
     ต้องสอบผ่าน ภาค ก. และ ข. หรือตามเงื่อนไขกำหนด มาก่อน จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค.
     การสอบภาค ค. อาจจะมีทั้งสอบมัสภาษณ์อย่างเดียว หรือ จะทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้ เช่น
     ทดลอบจิตวิทยา ทดสอบร่างกาย สอบปฏิบัติ เป็นต้น
 
วิชาที่ใช้สอบเป็นพนักงานราชการ   มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่  1  โดยวิธีสอบข้อเขียน   (100  คะแนน)
– ความรู้ความสามารถทั่วไป  (50  คะแนน ) ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิด สรุปหาเหตุผล ความเข้าใจด้านภาษา 
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (50  คะแนน ) ทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร 
ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
การประเมินครั้งที่  2 โดยการสอบสัมภาษณ์  (100  คะแนน)
– ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ  25  คะแนน
– มนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ   25  คะแนน
– การทำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบ   25  คะแนน
– ความประพฤติ การเสียสละ และอุทิศเวลาให้ราชการ   25  คะแนน
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<