แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบกรมสรรพากร เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพากร

ลักษณะงานกรมสรรพากร
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ตรวจสภาพกิจการ วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบชำระภาษี ตรวจสอบยันใบกำกับภาษี และ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง
(2) ประมวลผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและขอพิจารณาลงนามอนุมัติผลการตรวจสอบต่อไป
(3) ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับงานภาษีที่ไม่ซับซ้อน พร้อมตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(4) วิเคราะห์แบบแสดงรายการทางภาษี เพื่อให้การปฏิบัติงานวิเคราะห์แบบแสดงรายการ และการชำระภาษี ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
(5) ช่วยวางแนวปฏิบัติในการเก็บภาษี หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหรือระเบียบที่วางไว้ เพื่อช่วยป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีและได้ภาษีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
(6) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในความดูแล เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของกรมสรรพากร รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและ เสียภาษีไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
(2) ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีเข้าใจและเสียภาษีได้ถูกต้อง
 
ความรู้ที่จำเป็นในการสอบกรมสรรพากร(วิชาที่สอบ)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากร และแหล่งภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 140 คะแนน
ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

อ่านหนังสืออะไร ถึงสอบติดกรมสรรพากร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ภาษีธุรกิจเฉพาะ
– อากรแสตมป์
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<