แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการสอบเข้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ก่อน  แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค  ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง   คือ  ครั้งที่  1  โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่  2  โดยการสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  

ลักษณะงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน ช่วยงานคำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงานตรวจสอบ สำรวจท้องที่เพื่อกำหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
2) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกำหนด
3) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
4) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5) ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6) ดูแล บำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7) ควบคุม และจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาทั้งหมด
8) จัดทำบันทึกการขอใช้บริการด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น บันทึกการซ่อมระบบไฟฟ้า การซ่อมระบบสาธารณูปโภคของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
9) จัดทำบัญชีเบิกจ่ายอุปกรณ์ของส่วนงานวิศวกรรมประกอบอาคาร
10) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ที่นี่
 
วิชาที่ใช้สอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่  1  โดยวิธีสอบข้อเขียน   (100  คะแนน)
– ความรู้ทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่  2 (ความพร้อมในการปฏิบัติงาน)  โดยการสอบสัมภาษณ์  (100  คะแนน)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
 
วิชาที่ใช้สอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )  
2. การสอบสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ที่นี่
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<