แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อดีหลักๆของการเป็นราชการกรุงเทพมหานคร
1. เงินค่าตอบแทนในระบบราชการ
ข้าราชการทุกคนจะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี และกรณีที่เป็นระดับผู้บริหารจะมีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มให้ ส่วนถ้าเป็นตำแหน่งที่มีการใช้วิชาชีพเฉพาะ ก็จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มให้อีกด้วย
 
ในส่วนของสวัสดิการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต จะมีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
 
2. การลา
ข้าราชการจะได้สิทธิการลาทั้งหมด 11 ประเภท ได้แก่
ลาป่วย
ลาคลอดบุตร
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ลากิจส่วนตัว
ลาพักผ่อน
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ลาติดตามผู้สมรส
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 
3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยสิทธิการเบิกนี้จะครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
 
4. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ข้าราชการจะได้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งบุตรนั้นจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี (ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น)  และต้องเป็นบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม โดยนับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง
 
5. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เป็นเงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการคมนาคม หรือมีการขาดแคลนทางสาธารณูปโภค เป็นต้น
 
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
 
7. บำเหน็จบำนาญ
เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการแล้ว จะมีเงินบำเหน็จ หรือบำนาญให้เราสามารถเลือกรับได้ ดังนี้
บำเหน็จ – เป็นเงินตอบแทนที่จ่ายในครั้งเดียว
บำนาญ – เป็นเงินตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน
ซึ่งนอกเหนือจากบำเหน็จบำนาญปกติที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังมีบำเหน็จบำนาญประเภทอื่นที่จ่ายให้กรณีพิเศษ เช่น บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ บำนาญพิเศษ  เป็นต้น
 
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
9. ค่าเช่าบ้าน
 
10. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
11. รถราชการ
 
12. โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล
จะเห็นว่าข้อดีของงานราชการ นอกเหนือจากความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้ว ยังมีประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ อีกมากมายที่ข้าราชการจะได้รับ ซึ่งเกื้อกูลไปถึงบิดา มารดา และครอบครัวอีกด้วย ที่สำคัญ อาชีพนี้ยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่นี่

 
วิธีอ่านหนังสือสอบเพื่อเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1. การทำความเข้าใจ
2. การวางแผนการอ่าน
3. การลงมืออ่านหนังสือ
4. การอ่านเพื่อจับใจความ
5. การบันทึกข้อความที่สำคัญ
6. การทำแบบสรุป
7. การทบทวนข้อมูลเนื้อหา
8. การดำรงเป้าหมาย
สรุป : วิธีอ่านหนังสือสอบ เพื่อเป็นข้าราชการ
อ่านหนังสือสอบอย่างไรเพื่อได้เป็นข้าราชการ จะเห็นว่าผู้เขียนจะเน้นหนักไปที่การลงมือทำ ก็คือการอ่านนั้นเอง เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 
การอ่านหนังสือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกว่าว่าได้ เป็นปัจจัยชี้ขาดผลการสอบ ยิ่งเป็นการสอบราชการด้วยแล้ว การจะสอบได้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เราได้บรรจุ 

เราต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุดด้วย ฉะนั้นเราไม่เพียงแต่ต้องอ่านหนังสือเท่านั้น เรายังควรต้องมีเทคนิคดีๆ หามาช่วยเสริมให้เรามีโอกาสที่สอบได้สอบผ่านเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ดู [เทคนิค] การทำข้อสอบให้ได้บรรจุราชการ

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<