แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพ เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพ

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรุงเทพ
 1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
         (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
         (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
         (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
         (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
         (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 2.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์
3.เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
         ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก 
ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพ  ที่นี่

การสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพภาค ข เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
   1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
   1.3) หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใ้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
   1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
   1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
3. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
   3.1) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
                1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
                2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
                3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
                4. กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
                8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
   3.2) แนวทางปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
                1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
                2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
                3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 
การสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพภาค ค เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา แล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน) เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
           1.1) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
           1.2) วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
           1.3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู
2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน) ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้
            2.1) ประวัติการศึกษา
            2.2) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
            2.3) การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
3. ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน) ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้
           3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
           3.2) ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน
           3.3) ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
           3.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
           3.5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพ  ที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<