แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบงานธนาคาร เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบงานธนาคาร

คำแนะนำในการสอบงานราชการธนาคาร ธกส. เนื่องจากข้อสอบ ธกส.จะมีการกำหนดเวลาด้วย ผู้เข้าสอบจะต้องรีบทำ ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน เพราะฉนั้นจะต้องมีการฝึกทำข้อสอบให้มากๆ ข้อสอบ ไม่ยากแต่จะเยอะ บวก ลบ คุณ หาร ทศนิยมให้คล่องๆ ทำให้เร็วหน่อย ข้อสอบไอคิวจะเป็นถามตอบเชิงสัญลักษณ์ พวกเรียงเลข เรียงภาพ ส่วนข้อสอบอีคิวจะเป็นคำถามปลายเปิดให้เราตอบ แต่ถ้าเอาเชิงจิตวิทยาแท้ๆจะเป็นรูปภาพให้เราดูแล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อภาพ ก็เขียนให้ตรงความรู้สึกในแง่บวกไว้
วิชาภาษาไทยจะออกเกี่ยวกับ พวกสำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
ส่วนภาษาอังกฤษ ให้หาข้อความที่มันผิดไปจากพวก หรือ คำตอบที่เหมือนโจทย์ 
Aptitude Test ให้เลือกข้อที่เป็นเรามากที่สุด เช่น คุณมักจะตั้งใจทำงานให้เสร็จ ก่อนจะไปทำอย่างอื่น
1. จริง
2. ค่อนข้างจริง
3. ไม่จริง
ส่วนใหญ่ข้อสอบ EQ มันมีทริคคือจะถามคำถามซ้ำ เช่นข้อ 7 กับ ข้อ 100 เป็นคำถามเดียวกัน แต่สลับตำแหน่งคำตอบ ถ้าตอบคำถามเหมือนกัน ก็จะทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอน
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบธนาคาร ธกส. เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30 คำ/นาที ถ้าพิมพ์ผิดไม่สามารถลบได้และมีแป้นพิมพ์ตัวอักษรให้ดู สำหรับใครที่พิมพ์สัมผัสไม่เป็น ในการสอบพิมพ์ดีดจะสอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เลือกเอาครั้งที่ดีที่สุด การพิมพ์ดีด จะใช้โปรแกรมword&excel คงจะ 2003,2007 ที่เคยไปสอบของหน่วยงานราชการอื่น เค้าจะให้ข้อความมาแล้วพิมพ์เป็นจดหมาย ส่วน excel ก็จะให้เป็นตารางพิมพ์ตามแล้วก็มีช่องว่างไว้ให้ใช้สูตรคำนวณหาคำตอบ
การสัมภาษณ์งาน ส่วนใหญ่กรรมการเขาจะดู บุคคลิกภาพ ปฏิภาน ไหวพริบ ขอให้คุณมั่นใจในตนเองว่า มีศักยภาพในการทำงานเท่านั้นก็พอ คำถามอะไรมาถ้ารู้ก็ตอบด้วยความมั่นใจ ชัดเจน ตรงประเดน ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่ทราบและขอเวลาศึกษา อย่าพยายามจิตนาการทำเหมือนรู้ หรือ นิ่งเงียบนานเกินไป ก็ไม่ยากหรอก นอกจากนี้ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานธนาคาร ทุกคำตอบอย่าแสดงถึงความเจ้าเล่ห์
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรงานราชการธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดังนี้
1. ผู้ที่จะเข้าทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
2. ผู้ที่จะเข้าทํางานเป็นผู้ปฏิบัติงานต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กรรมการผู้จัดการกําหนดพร้อมด้วยหนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ตามความในข้อ 1 (4) และ รับรองด้วยว่าผู้ที่จะเข้าทํางานเป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์ สมควรที่จะเข้าทํางานเป็นผู้ปฏิบัติงานได้
3. การบรรจุบุคคลตามลำดับที่ของผู้สอบได้
4. หลังจากธนาคารดำเนินการออกคำสั่งบรรจุบุคคลเพื่อให้ทดลองปฏิบัติงานแล้ว หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 90 วัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน ธนาคารจะแต่งตั้งเป็นพนักงานภายใน 120 วัน

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษา
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<