แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญในกระทู้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
 
ลักษณะงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานในภารกิจการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ศูนย์บริการประชาชน และภารกิจการกระจายการถือครองที่ดินแก่เกษตรกรยากจนและชุมชนในรูปของโฉนดชุมชน สำนักงานโฉนดชุมชน
 
แนวทางในการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย กทม. ก่อนอื่นผู้เข้าสอบต้องดูหลักสูตรการสอบที่เขาประกาศก่อน เพื่อให้รู้ว่าเนื้อหาที่เราจะอ่านหรือต้องรู้มีอะไรบ้าง…จะได้ไม่สับสน อ่านไปโดยไม่รู้ว่าเขาสอบอะไรบ้างเพราะหลักสูตรการสอบบรรจุคือไกด์ไลน์ที่จะทำให้ผู้เข้าสอบไปถูกทาง ถ้ามีเวลาต้องหมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และได้เปรียบคู่แข่ง นอกจากนี้ต้องสำรวจตัวเองว่ามีข้อด้อยในวิชาอะไร และหมั่นฝึกฝน หาความรู้ เช่น ด้านภาษาไทย ด้านตัวเลข วิชาการศึกษา โดยเฉพาะที่ไม่ผ่านกันมากคือ วิชาเอกของตัวเอง ในการสอบของ สพฐ.(ประถม) ถ้าสอบได้บรรจุ อาจไม่ได้สอนตามวิชาเอก คืออาจต้องสอนเกือบทุกวิชา แต่ถ้าสอบของ สพม.เขาคงให้เราสอนตรงวิชาเอก สำหรับหลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)
 
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (200 คะแนน) 
๑. ความรอบรู้ (๗๕ คะแนน) ได้แก่
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
๑.๔ กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
๑.๔.๑ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
๑.๔.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
๑.๔.๓ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลำกร กรุงเทพมหานคร 
๑.๔.๔ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลำกรทางการศึกษา 
๑.๔.๕ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔.๖ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
๑.๔.๗ กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
๒. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ได้แก่ 
๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย 
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม 
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.5 สมรรถนะวิชาชีพครู
 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน) 
1. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
1.4 การพัฒนาผู้เรียน 
1.5 กำรบริหารจัดการชั้นเรียน 
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบ ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหำ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสำขำวิชำเอก ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน) 
๑. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับ ภาวะทางอารมณ์ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.3 บุคลิกลักษณะ
2.4 การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา
2.5 เจตคติและอุดมการณ์
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<