แนวข้อสอบ

ใครไปสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

ในการสอบเข้ารับราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้สมัครจะผ่านหรือไม่ต้องผ่าน ก.พ.ก็สมัครสอบได้ แต่เมื่อสอบผ่านภาควิชาเฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.อีก ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ)
 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการ สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสำมารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบผ่านการวัดความรู้ความสำมารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป(ขึ้นกับตำแหน่ง ที่สมัครสอบ)แล้วส่วนการสอบเข้าเป็นพนักงานราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้สมัครไม่ต้องใช้ใบ  ก.พ.
 
การเตรียมตัวสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
ความสามารถทั่วไป ข้อสอบไม่ยาก ถ้าเตรียมตัวไปดีๆ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ออกเยอะที่สุด ประมาณ 25 ข้อ จาก 100 ข้อ ข้อสอบภาษาอังกฤษออกมา 20 ข้อ 40 คะแนน เป็นข้อสอบที่ยากพอสมควร มีให้เรียงประโยคให้ถูกต้อง เติมคำศัพท์ที่เหมาะสมที่สุด แล้วก็มีบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 
วิชาที่ใช้สอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทน  มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน )
2. การสอบสัมภาษณ์   (100 คะแนน )เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการ สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสำมารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบผ่านการวัดความรู้ความสำมารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับตำแหน่ง ที่สมัครสอบ) แล้วผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<