แนวข้อสอบ

ใครไปสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

ในแต่ละวันของการเป็นราชการครูอาชีวะ
1. วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม โดยดูจากความต้องการของผู้เรียน
2. ดูแลและตรวจสอบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของนักเรียน
3. สังเกตและประเมินผลงานของนักเรียน เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า ให้คำแนะนำในการปรับปรุง
4. จัดการการทดสอบปากเปล่า การเขียน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อวัดความก้าวหน้า และประเมินประสิทธิภาพการฝึก
5. จัดทำรายงาน และเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ เช่น ผลการเรียน รายชื่อการเข้าร่วมงาน รายละเอียดกิจกรรมการฝึก
 
เทคนิคในการทำข้อสอบของการเป็นราชการครูอาชีวะ  
สำหรับใครที่ต้องการสอบครูอาชีวะ จะต้องฝึกทำโจทย์วิชาเอกให้เยอะๆๆ เช่น ข้อสอบ O-net ข้อสอบสมาคม ข้อสอบสนามสอบต่างๆของนักเรียน  อ่านหนังสือให้มาก  เน้นอ่านตัวข้อสอบ และคำตอบ ชุดละหลายๆรอบ อ่านจนกระทั่ง อ่านโจทย์แล้วตอบได้โดยไม่ต้องดูตัวเลือก   หรือใครที่มีเวลามากพอให้อัดเสียงข้อสอบ+คำตอบ เอาไว้ฟังตอน ไปวิ่งออกกำลังกาย ซักผ้า ล้างจาน หลับไฟก่อนนอน ฯลฯ  หลักสูตรที่ใช้สอบครูอาชีวะกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  มีดังนี้คือ
ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (100  คะแนน)  
ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (150  คะแนน)  
ภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (50  คะแนน)   ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
13 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
14 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
15 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
 
1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
8 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู
9 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
11 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<