แนวข้อสอบ

ใครไปสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ ในการสอบเข้าสำนักงานสถิติแห่งชาติ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ก่อน  แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค  ก ของ ก.พ. 

(1) ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(2) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และแนบนัยของข้อมูลในแบบสำมะโน/สำรวจ
(3) ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ตารางสถิติโครงการต่างๆ
(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(5) รับ – ส่ง งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการและพิมพ์หนังสือราชการ รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
วิชาที่ใช้สอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ   มีดังนี้คือ  (ไม่ต้องใช้ใบ  ก.พ.)
การประเมินครั้งที่  1  โดยวิธีสอบข้อเขียน   (100  คะแนน)  สัดส่วนการประเมินร้อยละ 90 
– ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนเป็นอัตนัย) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
– ระเบียบวิธีสถิติ
– พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
– ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน
– เรื่องเกี่ยวกับพนักงานราชการ
การประเมินครั้งที่  2  โดยการสอบสัมภาษณ์  (100  คะแนน)  สัดส่วนการประเมินร้อยละ 10
ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนในการสอบและสัมภาษณ์ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
 
วิชาที่ใช้สอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ   มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )  
2. การสอบสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<