แนวข้อสอบ

ใครไปสอบสำนักงาน ป.ป.ช. มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบสำนักงาน ป.ป.ช.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (National Anti-Corruption Commission) เป็นคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก 8 คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา ผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 256 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 9-11
 
ในการสอบเข้าเป็น ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.ก่อน และจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
ตัวอย่างในการสัมภาษณ์ของ ปปช.
– ถ้าต้องเป็นอนุกรรมการไต่สวนแล้วมีญาติพี่น้องกระทำความผิด เราจะทำยังไง จะทำงานต่อหรือเปล่า ,แล้วถ้าผู้บังคับบัญชาให้ทำอะไรเรื่องที่ผิดระเบียบแต่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจะทำไหม เกลี่ยกล่อมให้พยานมาให้ข้อมูล
– ถ้าให้ไปอยู่ ๓ จังหวัดชายแดนแล้วจะไปได้หรือไม่
– การทุจริตคืออะไร จะมีวิธีการป้องกันปราบปรามการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้อย่างไร
-ประทับใจอะไรปปช.เป็นพิเศษไหม
– ถ้าเราเข้ามาทำงานในนี้จะแก้ไขปัญหาอะไรหรือทำอย่างไร,แล้วก็ปปช.แบ่งงานเป็นกี่สายงานอะไรบ้าง
– จริยธรรมในการทำงานของ ปปช. มีอะไรบ้าง
– หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีกี่แห่ง

รายละเอียดวิชที่สอบราชการ ปปช.
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<